Do góry

Zamknąłeś biznes przez COVID-19? Zakazy rządu mogą być nielegalne, a Tobie może należeć się odszkodowanie

13 maja 2020

Epidemia wywołana koronawirusem dotknęła wszystkie dziedziny życia, w tym biznes. Jak doskonale wiadomo, setki tysięcy przedsiębiorców musiała zamknąć czasowo swoje firmy w związku z zakazami prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju wprowadzone przez rząd.

Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej mogły być wprowadzone nielegalnie

Wprowadzenie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu szerzenia się epidemii należy uznać za konieczne w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Obostrzenia te jednak powinny być wprowadzane z poszanowaniem zasad ochrony własności prywatnej i wolności prowadzenia działalności gospodarczej zagwarantowane w Konstytucji.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza bowiem wysoki standard ochrony własności oraz innych praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie zapewnia prawa do ubiegania się o rekompensaty dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami jej wprowadzenia.

W oczywisty sposób ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą przekładać się na straty przedsiębiorców – zarówno szkody majątkowe jak i utracone korzyści.

Odpowiedzialność za Twoje straty finansowe może ponosić Skarb Państwa

Dla wielu przedsiębiorców pomoc zaoferowana przez ustawodawcę w ramach tzw. tarczy antykryzysowej stanowi jedynie kroplę w morzu potrzeb.

Podstawą prawną dochodzenia odszkodowania są przepisy kodeksu cywilnego oraz art. 77 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Rozwinięcie tej zasady znajdują się w art. 417 i następnych kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przepisami art. 417 kodeksu cywilnego, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Działania rządu mogą być niezgodne z prawem

Uważamy, że wprowadzając ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, władze zobowiązane były do poprzedzenia ich wprowadzeniem na terenie Polski stanu klęski żywiołowej. Niewprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego w Polsce powoduje, że wszystkie działania skutkujące ograniczeniem praw obywateli mogą być uznane przez sądy za niezgodne z prawem.

W ramach odszkodowania możesz uzyskać:

  • odszkodowanie za rzeczywiste straty materialne (poniesione koszty, opłaty, czynsz najmu, itd.)
  • odszkodowanie za utracone korzyści (zyski, które mógłbyś osiągnąć, gdyby nie niezgodne z prawem działania rządu)

Eksperci z naszej kancelarii pomogą Państwu w oszacowaniu należnego odszkodowania oraz na wszystkich etapach skierowania roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa. Jesteśmy przekonani, że już niedługo powództwa sądowe przeciwko Skarbowi Państwa będą wytaczać kolejni przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń do nas!