Do góry

Zamknąłeś biznes przez COVID-19? Zakazy rządu mogą być nielegalne, a Tobie może należeć się odszkodowanie

13 maja 2020

Epidemia wywołana koronawirusem dotknęła wszystkie dziedziny życia, w tym biznes. Jak doskonale wiadomo, setki tysięcy przedsiębiorców musiała zamknąć czasowo swoje firmy w związku z zakazami prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju wprowadzone przez rząd.

Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej mogły być wprowadzone nielegalnie

Wprowadzenie ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej z powodu szerzenia się epidemii należy uznać za konieczne w celu przeciwdziałania skutkom rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Obostrzenia te jednak powinny być wprowadzane z poszanowaniem zasad ochrony własności prywatnej i wolności prowadzenia działalności gospodarczej zagwarantowane w Konstytucji.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza bowiem wysoki standard ochrony własności oraz innych praw majątkowych (art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji).

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie zapewnia prawa do ubiegania się o rekompensaty dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami jej wprowadzenia.

W oczywisty sposób ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą przekładać się na straty przedsiębiorców – zarówno szkody majątkowe jak i utracone korzyści.

Odpowiedzialność za Twoje straty finansowe może ponosić Skarb Państwa

Dla wielu przedsiębiorców pomoc zaoferowana przez ustawodawcę w ramach tzw. tarczy antykryzysowej stanowi jedynie kroplę w morzu potrzeb.

Podstawą prawną dochodzenia odszkodowania są przepisy kodeksu cywilnego oraz art. 77 ust. 1 Konstytucji, który stanowi, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej. Rozwinięcie tej zasady znajdują się w art. 417 i następnych kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przepisami art. 417 kodeksu cywilnego, za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.

Działania rządu mogą być niezgodne z prawem

Uważamy, że wprowadzając ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, władze zobowiązane były do poprzedzenia ich wprowadzeniem na terenie Polski stanu klęski żywiołowej. Niewprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego w Polsce powoduje, że wszystkie działania skutkujące ograniczeniem praw obywateli mogą być uznane przez sądy za niezgodne z prawem.

W ramach odszkodowania możesz uzyskać:

  • odszkodowanie za rzeczywiste straty materialne (poniesione koszty, opłaty, czynsz najmu, itd.)
  • odszkodowanie za utracone korzyści (zyski, które mógłbyś osiągnąć, gdyby nie niezgodne z prawem działania rządu)

Eksperci z naszej kancelarii pomogą Państwu w oszacowaniu należnego odszkodowania oraz na wszystkich etapach skierowania roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa. Jesteśmy przekonani, że już niedługo powództwa sądowe przeciwko Skarbowi Państwa będą wytaczać kolejni przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu!