Do góry

Złożyłeś wniosek o upadłość? Pamiętaj założyć konto w KRZ!

20 czerwca 2022

Postępowanie upadłościowe przeszło duże zmiany w ostatnich czasach. Jedną z najważniejszych z nich jest pełna informatyzacja i przeprowadzenie postępowań o ogłoszenie upadłości w formie elektronicznej (on-line).

Dzieje się to za pośrednictwem portalu Krajowy Rejestr Zadłużonych. Każdy upadły (osoba, której ogłoszono upadłość) powinien założyć konto w tym systemie, niezależnie od tego czy mówimy o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka) czy osobach prawnych lub firmach.

Jakie są zasady składania pism w elektronicznym postępowaniu upadłościowym?

W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe (dalej jako „System KRZ”) z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. (zasady logowania do Systemu KRZ są opisane w dalszej części niniejszego artykułu).

W przypadku braku formularza dedykowanego dla określonego rodzaju pisma lub dokumenty, należy w zakładce pt. „Katalog dokumentów” wyszukać wzór pisma o nazwie „Pismo inne”.

Wskazany powyżej obowiązek wnoszenia pism procesowych i dokumentów za pośrednictwem Systemu KRZ nie dotyczy następujących pism:

  • pism procesowych i dokumentów zawierających informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
  • ofert składanych w toku przetargu lub aukcji

Oznacza to, że wszystkie pozostałe pisma należy wnosić za pośrednictwem Systemu KRZ!

Pisma procesowe oraz dokumenty wnoszone za pośrednictwem Systemu KRZ należy podpisać w jeden z poniższych sposobów:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  • podpisem zaufanym,
  • podpisem osobistym
  • uwierzytelnić w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych

Do pisma procesowego wnoszonego za pośrednictwem Systemu KRZ dołącza się załączniki w postaci elektronicznej (skany albo dokumenty elektroniczne).

Skany dokumentów papierowych, które zostaną wprowadzone do Systemu KRZ przez pełnomocnika strony będącego m.in. radcą prawnym, stanowią poświadczony elektronicznie odpis dokumentu. Oznacza to, że mając pełnomocnika, nie będziesz musiał dodatkowo poświadczać dokumentów za zgodność z oryginałem. To istotne ułatwienie.

W przypadku braku pełnomocnika, niezbędne jest złożenie w sądzie, bez oczekiwania na wezwanie w terminie 3 dni od dnia wniesienia pisma oryginału dokumentu albo jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

W jaki sposób sąd i syndyk dokonują doręczeń w postępowaniu upadłościowym?

Pisma, zarządzenia oraz postanowienia doręcza się za pomocą Systemu KRZ (Krajowy Rejestr Zadłużonych). Nie dotyczy to pierwszego doręczenia dokonywanego stronie.

Pisma, zarzadzenia oraz postanowienia skierowane do osoby, która nie ma założonego konta w Systemie KRZ, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia! Dlatego założenie konta w systemie jest bardzo ważne, jeżeli złożyłeś wniosek o ogłoszenie upadłości.

Jak założyc konto w Systemie KRZ?

Konto osoby fizycznej zakłada się w systemie KRZ. Dla założenia konta niezbędne jest:

  • określenie nazwy użytkownika,
  • określenie adresu poczty elektronicznej do powiadomień,
  • określenia hasła, oraz
  • złożenia podpisu zaufanego / kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W celu założenia konta w Systemie KRZ należy uruchomić przeglądarkę internetową i otworzyć stronę pod adresem http://prs.ms.gov.pl/krz

Następnie należy kliknąć w pole „Zaloguj”, a w dalszej kolejności w pole „Zarejestruj”.

Dalej należy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się na stronie internetowej.

Masz problem z założeniem konta w Systemie KRZ? A może nie wiesz, jak należy prawidłowo złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości? Skontaktuj się z nami!

Zadzwoń do nas!