Do góry

Dzielisz majątek po rozwodzie? Pamiętaj o kredytach.

Kancelaria Prawna Bydgoszcz 18 kwietnia 2018

Jedną z zasad, którymi rządzi się dokonywanie podziału majątku wspólnego po rozwodzie przez sądy, jest zasada zgodnie z którą podziałowi podlegają aktywa, a nie pasywa. Oznacza to, że sąd nie będzie dzielił długów pomiędzy małżonków. Co jednak z sytuacją, kiedy po rozwiązaniu małżeństwa jeden z małżonków z własnego majątku spłacał dalej kredyt, który był zaciągnięty  jeszcze w trakcie małżeństwa?

Domagaj się spłaty

Orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszcza w postępowaniu o podział majątku wspólnego rozliczenie kredytów zaciągniętych przez jednego z małżonków w czasie trwania wspólności ustawowej, które zostały zużyte na majątek wspólny i spłacony w okresie pomiędzy ustaniem wspólności a podziałem majątku wspólnego. Tak spłacona należność przestaje być długiem i przekształca się w roszczenie o zwrot nakładów na rzecz tego małżonka, który dokonał zapłaty  Postanowienie SN z dnia 5.12.1978r III CRN 194/78).

Co niezmiernie istotne, sąd nie będzie dokonywał rozliczenia spłaconych kredytów z urzędu. Konieczne jest złożenie w tym zakresie wniosku.

Aby można było dokonać rozliczenia spłaconego kredytu będziesz musiał(a) wykazać przede wszystkim:

  • że został zaciągnięty kredyt
  • że kredyt został zaciągnięty w trakcie wspólności majątkowej małżeńskiej
  • że kredyt został zużyty na majątek wspólny
  • że kredyt został spłacony pomiędzy ustaniem wspólności a podziałem majątku oraz w jakiej wysokości

Udowodnienie swojego roszczenia możesz opierać o dowolne dowody – wyciągi, umowę kredytową, dowody spłaty. Mogą być konieczne inne dowody, z których wynikałaby data jego zaciągnięcia oraz cel, któremu służyła pożyczka. Jest to o tyle istotne, że niejednokrotnie bywa, iż rozkład pożycia małżonków jest zaawansowany w stosunkowo długim okresie i małżonkowie przebywający w faktycznej separacji zaciągają kredyty wyłącznie na swoje potrzeby, bez wiedzy i zgody drugiego małżonka.

 

A jeżeli spłacam kredyt już po podziale majątku?

Jeśli podział majątku został już dokonany, a dokonałeś częściowej lub całkowitej spłaty kredytu, to masz możliwość rozliczenia zapłaconych ponad swój udział (z reguły 1/2), dochodząc ich zwrotu od byłego małżonka w postępowaniu przed sądem.

Zgodnie z art. 376 § 1 zdanie 2 k.c., „Jeżeli z treści tego stosunku nie wynika nic innego, dłużnik, który świadczenie spełnił, może żądać zwrotu w częściach równych.”

W przypadku gdy tylko jeden z małżonków spłaca kredyt, to może on żądać zwrotu części spłaconej samodzielnie należności. Roszczenie to staje się wymagalne wraz ze spłatą każdej z rat.

Chcesz domagać się zwrotu części kosztów związanych ze spłaconym kredytem? Zapraszamy do zakładki kontakt.

Zadzwoń do nas!